Swallowtail on Button plant

Near Orlando - Florida
Spring 1995